Regulamin Pracy Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego

REGULAMIN PRACY
Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego
uchwalony w dniu 
13 listopada 2013

§ 1

Postanowienie ogólne

 

W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

 1. Związek – Polski Związek Pszczelarski,
 2. Statut – Statut Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 3. Walny Zjazd – Walny Zjazd Delegatów Związku,
 4. Rada  – Rada Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 5. Członek Rady – osoba mająca mandat do zasiadania w Radzie,
 6. Zarząd  – Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 7. Komisja Rewizyjna  – Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

§ 2  

 Kompetencje

 1. Rada Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwana dalej Radą, wykonuje swoje zadania wynikające z postanowień Statutu, uchwał Walnego Zjazdu i niniejszego regulaminu.
 2. Kompetencje Rady zostały określone w § 22 statutu PZP.

 

§ 3  

Organizacja Pracy Rady

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji Rada wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, 2-zastępców i 2-sekretarzy z zadaniem organizowania pracy Rady.
 2. Prezydium Rady reprezentuje Radę we współpracy z Zarządem PZP i Komisją Rewizyjną Związku.
 3. Prezydium Rady wnioskuje do Zarządu PZP o zwołanie posiedzenia Rady proponując równocześnie porządek obrad.
 4. Organizacyjne i merytoryczne przygotowanie posiedzeń Rady należy do Prezydium Rady w uzgodnieniu z Zarządem PZP.
 5. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia,  projekt porządku obrad oraz  projekty uchwał powinny być wysłane członkom Rady, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz członkom Zarządu PZP pocztą elektroniczną albo zwykłą pocztą na 14 dni przed datą posiedzenia.
 6. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, przewodniczący lub inny wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby, bez prawa głosu.
 7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wnieść na posiedzenie projekty , stanowisk lub opinii, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5.
 8. Rada działa kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do wykonywania poszczególnych czynności.
 9. Rada może powoływać komisje spośród swoich członków do badania określonych spraw. Uchwała Rady określa skład, tematykę i czas pracy komisji. Wnioski komisji są rozpatrywane przez całą Radę w trybie podejmowania uchwały.

 

§ 4

Przebieg posiedzenia

 1. Posiedzeniem Rady kieruje Przewodniczący Prezydium Rady lub inny upoważniony członek Prezydium.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołane nie później niż 30 dni od dnia zarejestrowania Zarządu otwiera Prezydent lub inny upoważniony członek Zarządu, który przedstawia porządek obrad i prowadzi posiedzenie do czasu wyboru  Prezydium Rady.
 3. Prezydent lub inny upoważniony członek Zarządu ma prawo zaproponować spośród członków Rady kandydata na przewodniczącego Rady.
 4. Do czynności prowadzącego posiedzenie Rady należą w szczególności:
  1)   informacja o osobach zaproszonych na posiedzenie,
  2)   prezentacja i przedstawienie do zatwierdzenia projektu porządku obrad posiedzenia,
  3)   powołanie 3 osobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w celu ustalenia prawomocności posiedzenia,
  4)   powołanie 3 osobowej Komisji Uchwał i Wniosków
  5)   poddawanie pod głosowanie dokumentów przyjmowanych na posiedzeniu,
  6)   rozstrzyganie o zasadności głosów w sprawach proceduralnych,
  7)   wnioskowanie o wprowadzenie limitów czasowych wystąpień,
  8)   przeprowadzanie głosowania i poinformowanie o wynikach,
  9)   dyktowanie sekretarzowi do protokołu ważniejszych sformułowań, mających charakter rozstrzygnięć wynikających z przebiegu obrad, dyskusji i ich podsumowania.
 5. Wniesienie na posiedzenie spraw spoza przyjętego porządku obrad może mieć miejsce – na wniosek zainteresowanego – po wyrażeniu zgody przez Radę.
 6. Prowadzący posiedzenie czuwa nad przebiegiem obrad i udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu członkom Rady poza kolejnością.
 8. Przewodniczący udziela głosu członkom Zarządu PZP, Komisji Rewizyjnej i zaproszonym gościom poza kolejnością.
 9. 9.      Na wniosek przyjęty przez Radę, posiedzenie lub jego część może być nagrywane.

 

§ 5  

Podejmowanie uchwał, decyzji i postanowień

 1. Rada rozpatruje przygotowane dokumenty i ustne informacje podejmując rozstrzygnięcia, w sprawach należących do jej kompetencji, w formie uchwał, stanowisk, opinii lub decyzji.
 2. Uchwały, stanowiska, opinie lub decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i są ważne, jeśli w głosowaniu bierze udział więcej niż połowa obecnych członków Rady w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady.
 3. Prowadzący obrady Rady – po przyjęciu przez ten organ wniosku o głosowanie tajne – zarządza głosowanie tajne, które przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród członków Rady.
 4. Sprawy wyszczególnione w przyjętym porządku obrad, które nie zostały rozpatrzone przez Radę na jej posiedzeniu, są rozpatrzone na następnym posiedzeniu Rady.

 

§ 6

Uprawnienia i obowiązki członków Rady

1.     Członkowie Rady mają prawo do:

1)  zgłaszania kandydata na Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium Rady oraz Komisji,

2)   zajmowania i prezentowania na posiedzeniu Rady stanowisk objętych porządkiem posiedzenia Rady,

3)   udziału w pracach komisji powoływanych przez Radę,
4)   wnioskowania o wniesienie spraw do porządku obrad.
2.   W przypadku zgłoszenia różnych wniosków dotyczących tego samego problemu o sposobie głosownia decyduje prowadzący obrady.
3.    Członkowie Rady zobowiązani są do:
1)    osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
2)   upowszechniania uchwał, stanowisk, opinii lub decyzji Rady,

4.   Członkowie, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązani są powiadomić o tym Biuro PZP. Opuszczenie posiedzenia Rady przed jego zakończeniem może mieć miejsce za powiadomieniem prowadzącego posiedzenie Rady.
5.   W skład Komisji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady.

6.   Komisje bezpośrednio po wyborze dokonują wyboru przewodniczącego i sekretarza oraz rozpoczynają pracę.
7.   Prawomocność posiedzenia Rady stwierdza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

8.   Projekty uchwał i ważniejszych decyzji Rady przygotowuje Komisja Uchwał i Wniosków są poddane pod głosowanie w trakcie posiedzenia i zaprezentowane przez Komisję w zbiorczym zestawieniu.
9.   Prace Komisji Rady dokumentowane są protokołami, które stanowią załącznik do protokołu posiedzenia Rady.

§ 7

Dokumentacja posiedzeń

 1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, którego treść zostaje przyjęta na następnym posiedzeniu Rady z tym, że uchwały, stanowiska lub opinie przyjęte na posiedzeniu wchodzą w życie w terminie określonym w tych dokumentach.
 2. Protokół z posiedzenia jest doręczany do biura PZP, członkom Zarządu i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały dotyczące organizacji członkowskich Związku będą przekazywane do związków drogą elektroniczną lub papierową
 4. Biuro PZP prowadzi zbiory następujących dokumentów:

1)   zawiadomień o posiedzeniach,

2)   wszystkich materiałów będących przedmiotem obrad,

3)   listy obecności,
4)   protokołów z posiedzeń wraz z uchwałami, stanowiskami, opiniami i decyzjami,

5)   nagrań z posiedzenia Rady.

 1. Dokumenty wymienione w ust. 3 są do wglądu członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga kolegialnie Prezydium Rady.

§ 9

 1. 1.      Regulamin obowiązuje od dnia 13 listopada 2013 roku.
 2. 2.      Regulamin uchwalony w dniu 23 lipca 2008 roku Traci moc.