Zasady przyznawania odznak honorowych PZP

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIX Walnego Zjazdu Statutowego Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia wzoru oraz zasad i trybu przyznawania odznak honorowych Polskiego Związku Pszczelarskiego

Zasady przyznawania odznak honorowych Polskiego Związku Pszczelarskiego


§ 1

1.     Polski Związek Pszczelarski, zwany dalej Związkiem, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego, przyznaje odznaki.
2.     Odznaki mogą być nadawane:
1)     indywidualnie – członkom organizacji członkowskich Związku oraz innym osobom fizycznym, zwanymi dalej osobami, które swoją wieloletnią działalnością i pracą na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego, przyczyniają się do rozwoju i popularyzowania znaczenia pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich,
2)     zbiorowo – organizacjom członkowskim Związku oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, zwanymi dalej podmiotami, które wieloletnią działalnością na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego, przyczyniają się do rozwoju i popularyzowania znaczenia pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich.

§ 2

1.     Odznaki indywidualne i zbiorowe w postaci Srebrnej Odznaki Związku i Brązowej Odznaki Związku nadaje Prezydent Związku lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu Związku.
2.   Odznaki indywidualne i zbiorowe w postacie Statuetki pomnika ks. dr Jana Dzierżona, Medalu im. ks. dr Jana Dzierżona i Złotej Odznaki Związku nadaje Zarząd Związku.
3.     Prezydent Związku nadaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)     Zarządu Związku,
2)     organizacji członkowskiej Związku.
4.     Zarząd Związku nadaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)     Rady Związku,
2)     organizacji członkowskiej Związku.
5.     Nadanie odznaczeń przez Prezydenta Związku lub Zarząd Związku z własnej inicjatywy wymaga sporządzenia uzasadnienia.

§ 3

1.     Odznakę indywidualną w postaci:
1)     Statuetki pomnika ks. dr Jana Dzierżona może otrzymać osoba za szczególnie wybitne zasługi w działalności i pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
2)     Medalu im. ks. dr Jana Dzierżona może otrzymać osoba, która posiada co najmniej 20-letni staż w działalności i pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1,
3)     Złotej Odznaki Związku może otrzymać osoba, która posiada co najmniej 15-letni staż w działalności i pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1,
4)     Srebrnej Odznaki Związku może otrzymać osoba, która posiada co najmniej 10-letni staż w działalności i pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1,
5)     Brązowej Odznaki Związku może otrzymać osoba, która posiada co najmniej 5-letni staż w działalności i pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1.
2.     Odznakę zbiorową w postaci:
1)     Statuetki pomnika ks. dr Jana Dzierżona może otrzymać podmiot za szczególnie wybitne zasługi w działalności, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
2)     Medalu im. ks. dr Jana Dzierżona może otrzymać podmiot, który posiada co najmniej 20 letni staż w działalności, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,
3)     Złotej Odznaki Związku może otrzymać podmiot, który posiada co najmniej 15-letni staż w działalności, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,
4)     Srebrnej Odznaki Związku może otrzymać podmiot, który posiada co najmniej 10-letni staż w działalności, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,
5)     Brązowej Odznaki Związku może otrzymać podmiot, który posiada co najmniej 5-letni staż w działalności, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.
3.     Posiadanie odznaki o niższej randze uprawnia do uzyskania odznaki o wyższej randze.
4.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Związku lub Zarząd Związku mogą odstąpić od kryteriów nadawania odznak, o których mowa w ust. 1-3.

§ 4

1.      Roczne limity nadanych odznak indywidualnych i zbiorowych nie mogą przekraczać dla:
1)     Statuetki pomnika ks. dr Jana Dzierżona – 5 sztuk dla wszystkich organizacji członkowskich Związku,
2)     Medalu im. ks. dr Jana Dzierżona:
a)     5 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących do 500 członków,
b)     10 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących powyżej 500 członków,
3)     Złotej Odznaki Związku:
a)     10 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących do 500 członków,
b)     15 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących powyżej 500 członków,
4)     Srebrnej Odznaki Związku:
a)    15 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących do 500 członków,
b)     20 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących powyżej 500 członków,
5)     Brązowej Odznaki Związku:
a)    20 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących do 500 członków,
b)    25 sztuk dla organizacji członkowskich Związku liczących powyżej 500 członków.
2. Prezydent Związku lub Zarząd Związku mogą tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekroczyć limity roczne, o których mowa w ust. 1. Przekroczenie limitu wymaga uzasadnienia.
3. Nadanie odznak indywidualnych osobom nie będącym członkami organizacji członkowskiej Związku nie narusza limitu określonego w ust. 1 dla danej organizacji członkowskiej Związku.
4. Nadanie odznak zbiorowych podmiotom nie będącym organizacją członkowską Związku nie narusza limitu określonego w ust. 1 dla danej organizacji członkowskiej Związku.

§ 5

1. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o nadanie odznaki jest brak zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na rzecz Związku oraz wniesienie opłaty za nadanie odznaki. Zasady, w tym wysokość, opłatności określa Zarząd Związku.
2. Wniosek o nadanie indywidualnej odznaki musi spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 oraz zawierać informacje o kandydacie i szczegółowe uzasadnienie podkreślające zasługi i osiągnięcia osoby, której wniosek dotyczy.
3. Wniosek o nadanie zbiorowej odznaki musi spełniać kryteria określone w § 3 ust. 2 oraz zawierać szczegółowe uzasadnienie podkreślające zasługi i osiągnięcia podmiotu, którego wniosek dotyczy.
4. Wnioski o nadanie odznaki winny być kierowane do siedziby Związku na co najmniej 2 miesiące przed terminem planowanego ich wręczenia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać skrócony przez:
1)     Prezydenta Związku w zakresie odznak, o których mowa w § 2 ust. 1,
2)     Zarząd Związku w zakresie odznak, o których mowa w § 2 ust. 2.
6. Wnioski winny być sporządzone na drukach, których wzór określa Zarząd Związku.
7. Zarząd Związku prowadzi ewidencje:
1)     wniosków o nadanie odznak,
2)     nadanych odznak.
8. Wnioski niespełniające kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1-3, mogą być zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.
9. Wnioski niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 2-4 i 6, są zwracane wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

§ 6

1. Osoby i podmioty odznaczone Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona otrzymują wraz z odznaczeniem dyplom. Wzór dyplomu określa Zarząd Związku.
2. Osoby i podmioty odznaczone Złotą Odznaką Związku, Srebrną Odznaką Związku i Brązową Odznaką Związku otrzymują wraz z odznaczeniem legitymację. Wzór legitymacji określa Zarząd Związku.

§ 7

Do wręczania odznak uprawnieni są:
1)    Prezydent Związku,
2)    pozostali członkowie Zarządu Związku,
3)    osoby upoważnione przez Prezydenta Związku lub Zarząd Związku.

§ 8

1. Osoba, której nadano Statuetkę pomnika ks. dr Jana Dzierżona lub Medal im. ks. Jana Dzierżona, może być pozbawiona tej odznaki w drodze uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku.
2. Osoba, której nadano Złotą Odznakę Związku, Srebrną Odznakę Związku lub Brązową Odznakę Związku, może być pozbawiona tej odznaki w drodze uchwały Rady Związku.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podmiotów, którym nadano odznaczenia.
4. Pozbawienie oznaki może nastąpić w przypadku ciężkiego naruszenia Statutu lub podjęcia działań sprzecznych z działalnością, o której mowa w § 1 ust. 2.
5. Wniosek o pozbawienie odznaki składa w zakresie odznak nadawanych przez:
1)     Prezydenta Związku – Prezydent Związku, Zarząd Związku, Rada Związku lub organizacja członkowska Związku, która złożyła wniosek o nadanie odznaki,
2)     Zarząd Związku – Zarząd Związku, Rada Związku lub organizacją członkowska Związku, która złożyła wniosek o nadanie odznaki.
6. Pozbawienie odznaki może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania osoby lub przedstawiciela podmiotu.

§ 9

W razie zgubienia, utraty lub zniszczenia odznaki, dyplomu lub legitymacji, Związek może wydać odpłatnie – na wniosek osoby lub podmiotu – odznakę, duplikat dyplomu lub duplikat legitymacji. Zasady, w tym wysokość, odpłatności określa Zarząd Związku.