Pszczelarz Polski

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo dla pszczelarzy – miesięcznik „Pszczelarz Polski”,
adres: ul. Świętokrzyska 20, pok. 419, 00-002 Warszawa


e-mail: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

Wydawcą „Pszczelarza Polskiego” jest Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Redaktor naczelny: Alicja Laszkiewicz    tel. 664 402 130

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty na 2023 rok miesięcznika Pszczelarz Polski.

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi również biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Kwota prenumeraty na 2023 rok wynosi:
roczna 144,00zł
półroczna 72,00 zł,
kwartalna 36,00 zł,
cena jednego egzemplarza wynosi 12,00 zł
Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.