Pszczelarz Polski

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo dla pszczelarzy – miesięcznik „Pszczelarz Polski”,
adres: ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa


e-mail: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

Wydawcą „Pszczelarza Polskiego” jest Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Redaktor naczelny: Alicja Laszkiewicz    tel. 664 402 130

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty miesięcznika Pszczelarz Polski  na 2024 rok.

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można zamówić także w placówkach „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi również biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Kwota prenumeraty w biurze PZP na 2024 rok  wynosi:
roczna z wysyłką 180 zł,
półroczna z wysyłką  90 zł,
kwartalna z wysyłką 45 zł,
cena jednego egzemplarza z wysyłką wynosi 15,00 zł
Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.