Z posiedzenia Zarządu

W dniu 7 czerwca odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego. W obradach uczestniczyli: Prezydent Waldemar Kudła, Wiceprezydent prof. Zbigniew Kołtowski, Skarbnik Krzysztof Górny, Sekretarz Bartłomiej Piotrowski, Członek Zarządu Leszek Bodzioch. Obecni byli: czterech członków Komisji Rewizyjnej wraz z jej Przewodniczącym Bolesławem Cięcielem oraz Przewodniczący Rady Związku Piotr Krawczyk.

Zarząd PZP podjął szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku. Ustalone zostało kwotowe dofinansowania w wysokości 10 000 zł dla organizatorów kolejnych Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Uchwała ta będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku.

Członkowie Zarządu wytypowali delegację na najbliższy kongres Apislavii, który odbędzie się w Moskwie. Polski Związek Pszczelarski reprezentować będą: Wiceprezydent Zbigniew Kołtowski oraz Skarbnik Krzysztof Górny.

Została podjęta uchwała dotycząca wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu w PZP danych osobowych oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 25 maja br. Polski Związek Pszczelarski zachęca Związki Wojewódzkie i Regionalne do śledzenia strony internetowej Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl Główny Inspektor zaprasza na konsultacje dotyczące stosowania RODO i do korzystania z porad ekspertów, którzy od 25 maja dyżurują w specjalnym punkcie konsultacyjnym.

Czynna jest też nowa strona internetowa Urzędu www.uodo.gov.pl

W związku z organizacją przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu lBezpieczne Gospodarstwo Rolne, Zarząd PZP postanowił ufundować pszczelarski pakiet startowy dla jednego laureata. KRUS organizuje ten Konkurs we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zobowiązania się do współdziałania na rzecz odpowiedzialnego podejścia do owadów zapylających. Partnerami inicjatywy są Fundacja Nasza Ziemia, Krajowe Zrzeszenia Producentów Rzepaków i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Z treści listu wynika, że jest to pierwszy krok ku wypracowaniu porozumienia między sygnatariuszami, dotyczącego ochrony pszczół i innych owadów zapylających.

W trakcie posiedzenia zdecydowano pozytywnie odpowiedzieć na propozycję złożoną przez Zakład Pszczelnictwa w Puławach związaną objęciem patronatem Konferencji Pszczelarzy z Polski oraz Niemiec.

Prezydent Waldemar Kudła poinformował, że do konsultacji z organizacjami terenowymi zrzeszonymi w PZP zostały przesłane dwa projekty Statutów PZP. Proponuje się w nich dwie różne formy organizacji struktur PZP. Uwagi do projektów można przesyłać do biura PZP w Warszawie to 31 lipca 2018 roku.

Najbliższe posiedzenie Zarządu planowane jest na pierwszą połowię lipca. Ma być na nim obecny pełnomocnik sądowy do spraw PZP. Poznamy również odpowiedź Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w sprawie wydzierżawienia „Domu Pszczelarza” w Kamiannej.

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Zarządu PZP:

UZ 01/06/18 w sprawie przyjęcia protokołu nr 01/04/18 z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2018

UZ 02/06/18 w sprawie zmniejszenia o równowartość 50 % składki członkowskiej RZP w Koszalin, w związku z organizacją Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy w 2017 roku.

UZ 03/06/18 w sprawie kwotowego dofinansowania w wysokości 10 000 zł dla organizatorów Ogólnopolskich Dni Pszczelarza od 1 stycznia 2019 roku.

UZ 04/06/18 w sprawie sfinansowania wizy dla tłumacza delegacji na Kongres Apislavii od 9 do 13 września 2018 roku

UZ 05/06/18 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w PZP.

UZ 06/06/18 w sprawie powołania ABI.

UZ 07/06/18 w sprawie ufundowania pakietu startowego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

UZ 08/06/18 w sprawie nawiązania i rozwijania dalszej współpracy z KZPRIRB

UZ 09/06/18 w sprawie objęcia partnerstwem konferencji pszczelarzy z Polski i Niemiec organizowanej przez Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

UZ 10/06/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie komisji ds. prowadzenia negocjacji z Pogórskim Związkiem Pszczelarzy w Tarnowie, w składzie: Wiceprezydent Zbigniew Kołtowski, Wiceprezydent Radosław Janik oraz Skarbnik Krzysztof Górny.

Informację przysłał Bartłomiej Piotrowski

Sekretarz PZP