Kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej

Zapraszamy na dodatkowy termin Kursu Rzeczoznawca chorób pszczół w dniach 29-31 sierpnia 2019 r. wykładowca dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Na kursach organizowanych w Domu Pszczelarza w Kamiannej oferujemy zainteresowanym pszczelarzom wzbogacenie wiedzy z zakresu chorób pszczół i zdobycie nowych umiejętności wykraczających poza program nauczania w zawodzie pszczelarz, potwierdzonych certyfikatami.

Tę dodatkową wiedzę można zdobyć na następujących kursach:

1. Rzeczoznawca chorób pszczół;

2. Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

3. Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych.

Na kursie „Rzeczoznawca chorób pszczół” uczestnicy otrzymają najnowsze informacje z zakresu chorób i szkodników pszczół. Zdobyta wiedza pozwoli rozpoznawać choroby na podstawie objawów klinicznych. Postawienie właściwej diagnozy daje podstawę do skutecznej likwidacji danej jednostki chorobowej. Dzięki nabytej wiedzy pszczelarz – uczestnik kursu może sam wykrywać w pasiece poszczególne choroby, a we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowotnego w okolicy.

Nie będzie to tytuł Specjalista tylko Rzeczoznawca, ponieważ tytuł i uprawnienia specjalisty w dziedzinie chorób owadów użytkowych lub specjalisty chorób pszczół zdobywa się po ukończeniu studium podyplomowego dla lekarzy weterynarii.

Uczestnik kursu „Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich” wzbogaci swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii pozyskiwania: miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku i jadu pszczelego. Wykłady dotyczyć będą  przechowywania w/w produktów w odpowiednich warunkach temperaturowych, wilgotności, przy zachowaniu szczególnej higieny. Zajęcia obejmą  zagadnienia związane z  badaniami laboratoryjnymi jakości produktów pszczelich: zawartość wody, cukrów prostych (glukozy i fruktozy), liczba diastazowa, zawartość kwasów organicznych i mikroelementów. Wykładowca omówi również prawidłowe przygotowanie produktów pszczelich do sprzedaży (odpowiednie opakowanie i etykiety zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa). Sprzedaż bezpośrednia i detaliczna.

Uczestnicy kursu „Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych” wzbogacą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne  z zakresu wychowu matek pszczelich na potrzeby własne. Nabyliby umiejętności z zakresu krzyżowania poszczególnych linii pszczół w celu otrzymania krzyżówek heterozyjnych o dużych walorach użytkowych, takich jak: miodność, tempo czerwienia, zimotrwałość, odporność na choroby i szkodniki pszczół, łagodność i rojliwość. Poznaliby technologie produkcji pakietów i odkładów zgodnie ze standardami hodowlanymi. Poznaliby także zasady przygotowania pakietów i odkładów do transportu i wysyłki (odpowiednie opakowanie, oznaczenie, zapewnienie pszczołom odpowiedniej wentylacji, temperatury i pokarmu).

Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć i zakończy się egzaminem. Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji będzie certyfikat uzyskania wiedzy.

Wszystkie 3 kursy pszczelarskie będą realizowane w Domu Pszczelarza w Kamiannej w następujących terminach:

– 19 – 21 sierpnia – Rzeczoznawca chorób pszczół; – na ten termin lista zamknięta

– 22 – 24 sierpnia –  Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

– 26 – 28 sierpnia –  Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych – na ten termin lista zamknięta

– 25 sierpnia odbędzie się wycieczka szkoleniowo-turystyczna.

– 29 – 31 sierpnia – Rzeczoznawca chorób pszczół; – wykładowca dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Informacja j.w.

 Koszt uczestnictwa  od jednej osoby:

– w jednym kursie 400 zł.,

– w dwóch kursach 760 zł.,

– w trzech kursach – 1100 zł.

 Koszty obejmują noclegi, całodzienne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie lub e-mailem na adres  Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp@zwiazek-pszczelarski.pl Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe PZP.

Bank Pocztowy S.A.,

Oddział w Warszawie Nr 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

Liczba miejsc ograniczona. Decydować będzie data zgłoszenia połączonego z wpłatą.

W załączeniu Formularz zgłoszeniowy.

Formularz DOC

Formularz PDF