Spotkanie w Głównym Inspektoracie Weterynarii

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z Głównym Lekarzem Weterynarii dr nauk wet. Mirosławem Welz i jego zastępcą lek. wet. Krzysztofem Jażdżewskim. Z ramienia Zarządu PZP w spotkaniu udział wzięli: Tadeusz Dylon – prezydent, Leszek Bodzioch – wiceprezydent oraz Stanisław Ból – sekretarz.

Rozmowy dotyczyły ujednolicenia przepisów wydawania przez powiatowych lekarzy weterynarii zaświadczeń o stanie liczebnym pasieki, niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej de minimis – dofinansowanie w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Podczas spotkania przedstawiciele PZP uzyskali informację, iż wcześniejsze  rozwiązania zaproponowane przez Związek zostały przychylnie przyjęte i rozesłane przez Główny Inspektorat Wet. do wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii do wykonania. W treści pisma ujęto informację iż „zgodnie  z artykułem 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635) nie podlega tej opłacie wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt. 1-4, tj. m.in. dokonania czynności urzędowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach z zakresu pomocy de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa.” Oznacza to, iż powiatowi lekarze weterynarii nie powinni pobierać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie pszczelarzowi zaświadczenia do ARiMR.

W trakcie spotkania poruszono również problematykę zdrowotności pszczół oraz zgnilca amerykańskiego pszczół i przepisów związanych z tą chorobą. Przedstawiciele PZP uzyskali zapewnienie, iż zgnilec będzie nadal chorobą zwalczaną  urzędu. Strona PZP zwracała uwagę na osoby przeszkolone w zakresie rzeczoznawca chorób pszczół, których wiedzę można wykorzystać w powiatowych inspektoratach weterynarii przy diagnozowaniu chorób w pasiekach. Główny Lekarz Weterynarii dostrzega taką konieczność.