Narada Prezesów WZP/RZP z udziałem zaproszonych gości

W dniu 14 września 2021 r. odbyła się narada prezesów WZP/RZP zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim z udziałem zaproszonych gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Tematem przewodnim była II wersja Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w części dotyczącej interwencji sektorowych w sektorze pszczelarskim. Zapisy w Planie przewidują zmniejszenie roli organizacji pszczelarskich, jako podmiotów wdrażających wsparcie w sektorze pszczelarskim. Organizacje byłyby beneficjentem jedynie w interwencji poświęconej szkoleniom dla pszczelarzy, zaś pszczelarze mieliby samodzielnie składać i rozliczać projekty w systemie elektronicznym.

Zdaniem Zarządu PZP zmiany uderzą w najstarszych pszczelarzy, którzy stanowią liczną grupę. Zapisy te niosą za sobą wiele zagrożeń dla pszczelarstwa. Opinie wszystkich obecnych prezesów WZP/RZP zbieżne były ze stanowiskiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. W trakcie narady prezesów zaproszeni goście mogli przedstawić czym kierowano się tworząc zapisy II wersji Planu Strategicznego, a także mogli wysłuchać uwag i postulatów składanych przez przybyłych prezesów.

Warto podkreślić dobrą wolę ze strony pana Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pragnie rozwoju polskiego pszczelarstwa i nie chce zaprzepaścić podejmowanych dotychczas działań. W przeddzień narady prezesów (13.09.br.) zaprosił Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego pana Tadeusza Dylona na spotkanie w celu poinformowania, iż odstępuje od zdecydowanej części zapisów zawartych w II wersji Planu Strategicznego. Podkreślił, iż docenia prace społeczne podejmowane w organizacjach pszczelarskich i w żaden sposób nie chce ich dyskredytować. Panu Ministrowi zależy na zdrowych pszczołach i rozdrobnionych pasiekach, ustawionych w licznych lokalizacjach, które wiele wnoszą do gospodarki.

Rozmowy z Panem Ministrem zaowocowały następującymi decyzjami:

  • pomoc techniczna i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – będzie możliwość składania wniosków hybrydowo – samodzielnie lub zbiorczo (jak dotychczas) poprzez organizacje pszczelarskie,
  • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – pozostaje zaopatrzenie tylko poprzez organizacje pszczelarskie (jak dotychczas); jest to związane z pilnowaniem przez organizacje, by jak najwięcej pszczół było leczonych z wykorzystaniem właściwych zarejestrowanych środków leczniczych pod kontrolą lekarzy weterynarii,
  • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – pozostaje tylko poprzez organizacje pszczelarskie (jak dotychczas); ponadto prezydent wynegocjował, iż pszczelarze do 10 rodzin pszczelich nie będą musieli rejestrować RHD lub SB.

W drodze negocjacji uznano, że do prowadzonych projektów dla pszczelarzy powinny być doliczane (jak dotychczas) koszty dodatkowe stanowiące rodzaj zwrotu poniesionych kosztów dla organizacji pszczelarskich w wysokości 7% wartości projektu.

W chwili obecnej pozostaje nam jedynie czekać na usankcjonowanie podjętych negocjacji oraz zamieszczenie poprawionych zapisów w Planie Strategicznym.

uwagi PZP w sprawie II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027