Audyt projektów realizowanych w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich

Audyt projektów realizowanych w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich? Bywa i tak, choć chyba po raz pierwszy kontrolerzy z Komisji Europejskiej zawitali do regionalnego związku.

W dniu 16 września br. odbył się audyt (jedyny w Polsce) w Regionalnym Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” z siedzibą w Kocierzowach (dalej RZPZP lub Związek Piotrkowski). Badanie dotyczyło wykorzystania środków w projektach realizowanych w ramach wspomnianego wyżej mechanizmu, z których korzystają obecnie pszczelarze, oraz sposobu monitoringu polskie oddziały kontrolne.

W kontroli obok dwóch przedstawicieli z Brukseli i tłumaczy wzięli udział:

– pracownicy  Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako reprezentanci Komisji Europejskiej. DG AGRI odpowiada za obszar polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej,

– pracownicy Ministerstwa Finansów jako reprezentanci jednostki certyfikującej,

– pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako reprezentanci Agencji Płatniczej,

– pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako reprezentanci Jednostki Wdrażającej kontrolowane działanie,

– pracownicy Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi odpowiedzialni za kontrole na miejscu dokonane w badanym obszarze.

Łącznie w kontroli wzięło udział 18 osób. Na wstępie prac kontrolnych Stanisław Ból – prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej– poinformował przedstawicieli unijnych na czym polegają i jak są realizowane przez pszczelarzy zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim projekty unijne. Zaskoczenie u audytorów wzbudziła informacja, że członkowie zarządu piotrkowskiego związku, a także innych wojewódzkich i regionalnych związków w Polsce, wszystkie prace związane z kontaktem z pszczelarzami w ramach realizacji projektów wykonują nieodpłatnie.

Kontrola trwała prawie 7 godzin. Na zakończenie kontrolujący pojechali do pasieki jednego z pszczelarzy – uczestników projektu związku, żeby sprawdzić spełnianie warunków projektu przez bezpośredniego beneficjenta, czyli przez pszczelarza.

W trakcie audytu okazało się, że to jedyna kontrola w Polsce, która obejmowała pszczelarstwo i jej wynik miał dać świadectwo wykorzystania dotacji unijnych w branży pszczelarskiej. Jak poinformował pracownik i główny specjalista KOWR Paweł Polewski, kontrola nie wykazała żadnych uchybień w Związku Piotrkowskim i wypadła wręcz celująco. Tuż po zakończonej kontroli audytorzy wyrazili zadowolenie z przebiegu i wyniku audytu. Przy okazji kupili dobry polski miód. Gratulujemy doskonałego wyniku kontroli prezesowi Związku Piotrkowskiego Stanisławowi Bólowi oraz członkom jego zarządu, skarbnikowi Stanisławowi Ślęzakiewiczowi i sekretarzowi Adamowi Wawrzyńczakowi, za wzorowo prowadzoną dokumentację projektową.