Pomoc finansowa dla pszczelarzy do przezimowanej rodziny pszczelej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji informuje.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. hodowcy pszczół mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich. Pierwszy raz ARiMR uruchomiła takie wsparcie w ubiegłym roku.

Źródło: ARiMR

Pszczoły zapylają 80 proc. roślin uprawnych i dziko rosnących, które są podstawą naszego wyżywienia, dlatego konieczna jest stała troska o wystarczającą liczbę rodzin pszczelich. Unia Europejska prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony pszczół, wzrostu ich populacji oraz pomocy branży pszczelarskiej. W Polsce działania takie realizowane są m.in. w ramach  „Wsparcie rynku produktów pszczelich” – jednego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej – a pomoc można otrzymać na realizację projektów szkoleniowych czy analizę jakości miodu. Możliwe jest także pozyskanie środków na różne zakupy, np. pszczół, sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. Pomoc można pozyskać także na realizację projektów naukowo-badawczych. O takie wsparcie mogą ubiegać się związki pszczelarzy, spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia skupiające pszczelarzy czy grupy producentów rolnych zajmujące się produkcją miodu. Natomiast w przypadku projektów naukowo-badawczych pomoc przysługuje jednostkom naukowym. Wnioski o pomoc przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do 31 lipca 2022 r.

Indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski o takie wsparcie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwszy raz taka pomoc została uruchomiona w 2021 r. i wówczas skorzystało z niej ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali ok. 20 mln zł. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę, jednak nie może być ich więcej niż utrzymywanych pni. Dofinansowanie wynosi 20 zł na jedną taką rodzinę, a budżet tegorocznego programu to 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, ubiegający się o dofinasowanie muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze – mieć pasiekę wpisaną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, po drugie –posiadać numer w ewidencji producentów, który nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca nie jest zarejestrowany w Agencji, a chce ubiegać się o takie wsparcie, powinien wystąpić o nadanie numeru najpóźniej w dniu składania w ARiMR wniosku o pomoc.

Nabór trwa do 31 maja 2022 r. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP. Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o ilości posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis, a także informację o otrzymanej pomocy de minimis.

Wszelkie informacje dotyczące składania i warunków przyznawania wsparcia dostępne są: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR.