Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pomoc dla lekarzy weterynarii

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004 nr 89 poz. 560). Zdaniem władz Związku należy dopuścić możliwość wykonywania czynności pomocniczych w zakresie ochrony zdrowia pszczół, przeglądów rodzin pszczelich podczas badania klinicznego oraz pobierania próbek do badań przez techników pszczelarzy. Powiatowy lekarz weterynarii mógłby wyznaczać osoby posiadające tytuł technika pszczelarza oraz 5-cioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego do przeprowadzania takich prac. Taka nowelizacja umożliwiłaby powiatowym lekarzom weterynarii, przy braku możliwości szybkiego przeprowadzenia przeglądów pasiek z przyczyn finansowych lub organizacyjnych, zatrudnienie  osób niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej. Chodzi o techników pszczelarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania niektórych czynności pomocniczych związanych z zachowaniem zdrowia pszczół. Pozwoliłoby to na szybkie sprawdzenie rodzin pszczelich na obszarze objętym ograniczeniami i szybką likwidację ognisk chorobowych (np. zgnilca amerykańskiego pszczół) przez Inspekcję Weterynaryjną. Szybsza likwidacja ognisk tej choroby pozwoliłaby uchylić nałożone na pszczelarzy ograniczenia np. zakazu przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki na obszar wcześniej zapowietrzony czy poza ten obszar.

MRiRW – pomocnicy lek wet technicy 2