Spotkanie w Brukseli

Dnia 13 listopada 2018 r. w Brukseli, w sekretariacie Copa-Cogeca, odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Miód” i posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej – sekcja pszczelarstwa.

Stronę polską reprezentował Pan Zbigniew Kołtowski, Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Przyjęcie porządku obrad i sprawozdania z poprzedniego posiedzenia.

2. Omówienie sytuacji na rynku miodu i zarządzanie nim – zliczanie i pogorszenie się sytuacji w różnych krajach.

3. Przedstawienie aktualnej sytuacji dot. środków związanych z potwierdzaniem prawdziwości miodu.

4. Problemy związane z woskiem pszczelim o niskiej jakości.

5. Wspólna Polityka Rolna:

– Stan aktualny reformy WPR po 2020 r.

– Obecnie stosowane krajowe programy pszczelarskie: budżet oraz przejście do nowej WPR

6. Sytuacja w zakresie Vespa velutina

7. Informacje odnośnie inicjatywy posłów do PE dot. zmiany dyrektywy w sprawie miodu

8. Środki ochrony roślin:

– Punkt informacyjny w sprawie zwieszenia stosowania neonikotynoidów, odstępstw na szczeblu krajowym oraz skutków, jakie stanowisko Francji wywrze na poziomie europejskim

– Sytuacja ws. wytycznych dot. oceny ryzyka dla pszczół związanego ze stosowaniem pestycydów

9. Różne

Każdy z punktów został szeroko omówiony.

W podsumowaniu wymieniono najważniejsze problemy europejskiego pszczelarstwa, którymi są: malejąca liczba rodzin, zwiększona śmiertelność pszczół, niewystarczająca dbałość o jakość miodu, niestabilne występowanie spadzi, zróżnicowany poziom cen w krajach europejskich. Stwierdzono również, że z uwagi na coraz większe zafałszowania wosku należy uwzględnić dofinansowanie analiz wosku w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Wymieniono nowe kierunki, które należałoby objąć dofinansowaniem w ramach WPR.

Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu ze spotkania opublikowanym w miesięczniku Pszczelarz Polski.