Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Zatwierdzanie pestycydów: projekt poselski usprawniający procedury UE

  • Publiczny dostęp do badań stosowanych w procedurze wydawania zezwoleń na pestycydy
  • UE powinna stymulować innowacje i promować pestycydy niskiego ryzyka
  • Wezwanie do przeglądu ekspertyz naukowych dot. rakotwórczości glifosatu
  • Wymagania dotyczące danych dla środków ochrony roślin powinny obejmować toksyczność w dłuższym okresie

W środę, Parlament przedstawił plany zwiększenia zaufania do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów, poprzez uczynienie jej bardziej przejrzystą.

Posłowie zgodzili się na publiczny dostęp do badań stosowanych w procedurze wydawania zezwoleń na pestycydy, w tym do wszelkich danych pomocniczych i informacji dotyczących złożonych wniosków, przyjmując postulat specjalnej komisji ds. pestycydów, która od roku badała tę sprawę.

Podczas procedury, aplikanci będą musieli zarejestrować wszystkie planowane badania, które będą następnie dostępne w publicznym rejestrze. Przewidziany zostanie czas na reakcje osób zainteresowanych oraz wprowadzanie dodatkowych danych, w celu zebrania wszystkich znaczących informacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o wydaniu zezwolenia.

Ocena po wprowadzeniu do obrotu i rzeczywisty wpływ

Posłowie wzywają Komisję Europejską do zaproponowania środków mających na celu ochronę grup szczególnie wrażliwych i położenia kresu stosowaniu pestycydów na dużych obszarach w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali, szpitali położniczych i domów opieki.

Należy wzmocnić ocenę po wprowadzeniu do obrotu, a Komisja Europejska powinna rozpocząć badanie epidemiologiczne dotyczące rzeczywistego wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie, uważają posłowie. Proponują oni również, aby istniejące badania nad rakotwórczością glifosatu zostały poddane przeglądowi oraz aby ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy koncentracji w glebie i wodach powierzchniowych.

Komisja Europejska powinna być odpowiedzialna za przedłużanie zezwoleń

Posłowie zauważają, że wiele wątpliwości zgłoszono w sprawie prawa wnioskodawcy do wyboru konkretnego państwa członkowskiego, przedstawiającego sprawozdanie zatwierdzające daną substancję w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Uważają, ze praktykom takim brakuje przejrzystości oraz, że zachodzi ryzyko konfliktu interesów i że to Komisja powinna ustalać, jakie państwo bezie odpowiedzialne za autoryzację.

Odpowiedzialność polityczna

Posłowie do PE podkreślają wreszcie potrzebę zapewnienia odpowiedzialności politycznej po przyjęciu autoryzacji. Komisja i państwa członkowskie powinny publikować szczegółowe protokoły do wiadomości publicznej.

Źródło:  Parlament Europejski/ Press Room