Dwa spotkania w MRiRW

26 października 2022 r. Tadeusz Dylon, prezydent PZP, odbył w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwa spotkania.

Podczas pierwszego z nich odwiedził sekretarza stanu MRiRW Lecha Kołakowskiego. Na wstępie prezydent Dylon podziękował ministrowi za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów pszczelarzy związanych ze zwalczaniem chorób pszczół, a szczególnie zgnilca amerykańskiego. Minister Kołakowski otrzymał rzeźbę ceramiczną głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonaną przez Stanisława Bracha, artystę który część swoich dzieł tworzy na bazie elementów ze świata pszczół. Podobizna odlana została w porcelanie i powstała w ramach projektu „Ściana Wolności”.

Wśród tematów poruszona została wysokość stawki dla pomocnika lekarza weterynarii, która uległa zmianie do kwoty 45 zł. Stawka ta wynika z rozporządzenia MRiRW z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (link w załączeniu)Stawka dla pomocnika lekarza weterynarii wiąże się oczywiście z możliwością współpracy pszczelarzy w pracach inspekcji weterynaryjnej – jeśli zajdzie taka potrzeba (link w załączeniu). Warunkiem jest uzyskany przez nich tytuł pszczelarz lub technik pszczelarz oraz samodzielne prowadzenie działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gatunku pszczoła miodna (Apis mellifera) przez co najmniej dwa lata.

Stawki dla pszczelarzy opisuje § 2. ust. 1 tego rozporządzenia, z którego wynika iż wynagrodzenie za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy wynosi 45 zł oraz 11,25 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy, z tym, że gdy te czynności są wykonywane:

1) między godzinami 22.00 a 6.00 – w wysokości 51,75 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 12,94 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy;

2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty – w wysokości 54 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 13,50 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy.

Kolejnym bardzo ważnym tematem jaki został poruszony z ministrem Kołakowskim były kary powiatowych lekarzy weterynarii niesłusznie nakładane na pszczelarzy. Bywa, że pozyskiwanie produktów pszczelich porównywane jest do produkcji mięsa lub do dużego zakładu przetwórstwa, zaś od pszczelarzy żąda się np. rejestru imiennego osób, którym sprzedane zostały produkty pszczele lub zwracano uwagę na brak badań w zakresie okresu przydatności do spożycia produktu, pozostałości leków, toksyn i substancji niedozwolonych. Pszczelarze pouczani są, że nie mogą zlewać miodu do beczek. Obecny przy rozmowie Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii, obiecał, że pochyli się nad problemem i przeanalizowane zostaną protokoły pokontrolne.

Omówiono również propozycję zaleceń, które byłyby wskazówką dla pszczelarzy i lekarzy weterynarii jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się zgnilca amerykańskiego pszczół.

Drugie spotkanie odbyło się w gabinecie wicepremiera Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wicepremier, w podziękowaniu za wspieranie pszczelarstwa,  również otrzymał rzeźbę ceramiczną głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyraził duże zadowolenie, szczególnie w kontekście zbliżającego się Dnia Niepodległości.

Źródło: MRiRW

W krótkiej rozmowie prezydent Tadeusz Dylon z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem omówili problemy dla pszczelarstwa i organizacji pszczelarskich wynikające z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Wicepremier podszedł do uwag z pełnym zrozumieniem dla specyfiki roku pszczelarskiego. Zaznaczył, że dalej będzie wspierał pszczelarzy, szczególnie z uwagi na często podeszły wiek.

W załączeniu: