Dokument wyjaśniający COPA-COGECA w sprawie rewizji dyrektywy miodowej

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas ostatniego posiedzenia Grupy Roboczej w maju 2023 r., Sekretariat we współpracy z Przewodnictwem przygotował wyjaśniający dokument Copa-Cogeca dotyczący rewizji Dyrektywy dotyczącej miodu MI(23)03298. Dokument ten został przedstawiony Stałym Przedstawicielom oraz posłom do Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń, które odbyły się 6 czerwca 2023 roku.
Celem dokumentu jest zapewnienie rzetelnych informacji i danych dotyczących propozycji Copa-Cogeca, dotyczących rewizji dyrektywy, które mogą być wykorzystane w działaniach lobbingowych na szczeblu krajowym.
W pierwszej części dokumentu podkreśla się, że Dyrektywa 2001/110 ma korzyści wynikające z precyzyjnej definicji miodu jako produktu naturalnego, co ułatwia jego promocję. Jednak większość kryteriów, które zostały zdefiniowane w latach 70., jest przestarzała, a niektóre nieścisłości w tekście pozostawiają możliwość oszustw i dezaktywacji związków biologicznie czynnych (enzymów). W związku z tym, europejscy pszczelarze zgłaszają swoje propozycje dotyczące poprawek do tekstu dyrektywy w celu poprawy jej skuteczności.
W dokumentacji przedstawia się cele aktualizacji prawodawstwa dotyczącego miodu na poziomie Wspólnoty Europejskiej. Są nimi:

1. Większa przejrzystość pochodzenia miodu, zwłaszcza w przypadku mieszanki miodów, poprzez odpowiednie etykietowanie i identyfikowalność.
2. Zagwarantowanie jakości i integralności miodu poprzez ustalenie definicji miodu, etykietowanie parametrów jakościowych, które są wynikiem różnych metod obróbki miodu, takich jak podgrzewanie, filtracja i dojrzewanie.
3. Wzmocnienie działań zwalczania fałszowania miodu poprzez analizę laboratoryjną i możliwość identyfikacji.

W kolejnej części dokumentu omawia się szczegółowo proponowane zmiany i argumenty popierające te zmiany.

1. Etykietowanie zawartości procentowej w mieszankach miodu.
• Wprowadza się wymóg podawania wartości procentowej dla poszczególnych składników w mieszankach miodu na etykietach. Jeśli na etykiecie znajduje się „Kraj A, B i C”;, konsument będzie miał częściowe informacje. Będzie tam lista krajów, ale konsument nie będzie w stanie „ocenić” i w pełni zrozumieć rzeczywistego pochodzenia mieszanki. Istnieje duża różnica między „krajem A, krajem B i krajem C” a „krajem A 85%, krajem B 10% i krajem C 5%”;.
• Wskazuje się, że obecnie metody laboratoryjne nie pozwalają na dokładne określenie zawartości procentowej mieszanek miodów różnego pochodzenia. Zamiast tego, proponuje się wykorzystanie systemu identyfikowalności opartego na dokumentach i zapisach towarzyszących miodowi w procesie produkcji i handlu.

2. System identyfikowalności.
• Importerzy, firmy pakujące i handlujący miodem będą zobowiązani do śledzenia i rejestrowania każdej partii miodu, którą mieszają i sprzedają.
• Zapewnienie spójności i możliwości weryfikacji każdej mieszanki miodu, umożliwiając organom kontrolnym sprawdzenie jej autentyczności.
• Pszczelarze bezpośrednio sprzedający swój miód nie muszą tworzyć systemu identyfikowalności, ponieważ są już odpowiedzialni za własną produkcję.

3. Zapewnienie jakości miodu.
• Ograniczenie lub zakaz niektórych technik obróbki cieplnej, które mogą wpływać na naturalne enzymy miodu, takie jak inwertaza.
• Zakaz procedur szybkiego zmniejszania zawartości wody w niedojrzałym miodzie za pomocą denaturacji, np. odparowywania próżniowego.
• Miody przefiltrowane podczas pakowania w taki sposób, że ilość i spektrum różnych pyłków mniejszych niż 100 µm ulega znacznej zmianie, nie powinny już nosić nazwy „miód”;. Termin „filtrowany miód”; powinien zostać usunięty z Dyrektywy Miodowej.

4. Utworzenie społecznego centrum referencyjnego dla miodu.
• Wprowadzenie wspólnotowego centrum referencyjnego dla miodu, które będzie odpowiedzialne za rozwijanie i harmonizację metod laboratoryjnych, w celu zwalczania fałszerstw.
• Centrum referencyjne wspomoże państwa członkowskie w kontroli jakości miodu poprzez badania, testy i rozwój nowych technik.

Lista wymaganych zmian w dyrektywie 2001/110
Art. 2 pkt 4) a) Wskazanie pochodzenia.
Wskazanie wszystkich krajów pochodzenia miodu w mieszankach, w porządku malejącym i z odpowiednim udziałem procentowym.

Art. 2 (nowy punkt) Identyfikowalność.
Wyraźne odniesienie do wymogów dotyczących identyfikowalności zgodnie z art. 178/2022 rozporządzenia. 18, pełna identyfikowalność partii, aż do producenta jako dowód pochodzenia miodu.

Art. 2 pkt 2), Art. 3, załącznik I pkt 3 Filtracja.
Usunąć wszystkie odniesienia do „filtrowanego miodu”;.

Art. 2 d) (nowy punkt), załącznik II Obróbka cieplna.
Z wyjątkiem miodu piekarskiego, nazwy produktów mogą być uzupełnione oznaczeniami związanymi z niestosowaniem znaczącej obróbki cieplnej (takimi jak „miód surowy”).

AL