Komunikat Zarządu PZP

W związku z rezygnacją Pana Tadeusza Dylona z pełnionej funkcji Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego z dniem 31 sierpnia 2023 r., Zarząd PZP uprzejmie informuje, iż w tej sytuacji zastosowanie ma zapis z § 15 ust. 6 Statutu PZP: „W przypadku wakatu na stanowisku Prezydenta Związku do czasu dokonania wyborów uzupełniających przez Walny Zjazd Delegatów jego funkcję będzie pełnił najstarszy wiekiem wiceprezydent Związku”.

W związku z powyższym najstarszy wiekiem wiceprezydent – Stanisław Ból, będzie pełnić obowiązki prezydenta, przy aprobacie Zarządu PZP, pozostając w dalszym ciągu wiceprezydentem. Funkcję tę będzie pełnił do najbliższego Walnego Zwyczajnego Zjazdu PZP zgodnie z § 19 ust. 5 Statutu PZP bez wynagrodzenia, gdyż ani Statut PZP, ani inne przepisy wykonawcze PZP nie przewidują wynagrodzenia dla wiceprezydenta.  

Zarząd PZP podjął stosowne uchwały w powyższych sprawach. Pozostały skład Zarządu PZP nie uległ zmianie.