Parlament Europejski informuje: Posłowie wzywają do ograniczenia pestycydów w celu ochrony pszczół

Dobrze dzieje się w Parlamencie Europejskim. Dostrzeżony został problem ginących pszczół i innych zapylaczy! Posłowie chcą podjąć działania zapobiegające dalszym spadkom pszczół w Europie.

We wtorek 3 grudnia 2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zatwierdziła rezolucję podkreślającą niedociągnięcia w unijnej inicjatywie dotyczącej zapylaczy. Niejasne przepisy i luki sprawiają, że pszczoły giną – spada liczby zapylaczy w Europie.

Polski Związek Pszczelarski apelował w październiku 2019 do polskich europarlamentarzystów zasiadających w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wsparcie sprzeciwu wobec pestycydów.

Zdaniem Komitetu ds. Środowiska pilnie potrzebne jest dalsze ograniczenie stosowania pestycydów, zwiększenie funduszy na badania i lepsze monitorowanie, w celu ratowania pszczół w UE.

Komitet proponuje, aby ograniczenie stosowania pestycydów ustanowić jako „wspólny wskaźnik” do oceny skuteczności krajowych środków ochrony pszczół i innych zapylaczy.
Europosłowie chcą, aby ograniczenie stosowania pestycydów stało się kluczową częścią przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR). W ten sposób należy wpłynąć na dalsze ograniczanie pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół.
Komitet domaga się zwiększenia środków finansowych na wsparcie badań nad przyczynami zaniku pszczół. Należy również opracować wskaźniki żywotności kolonii, aby zmierzyć, czy wdrożone działania zakończyły się powodzeniem.

Zatwierdzony tekst rezolucji jest odpowiedzią na inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie zapylaczy. Zwraca uwagę na zbyt małe nakłady finansowe przeznaczane na pszczoły i inne owady zapylające, które nie zapewnią im ochrony przed zmianami użytkowania gruntów, utratą siedlisk, intensywnym rolnictwem, zmianami klimatu i inwazyjnymi gatunkami obcymi. 
Rezolucja została przyjęta 67 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Rezolucja na rzecz owadów zapylających została przyjęta podczas głosowania w Strasburgu.

Niżej publikujemy przygotowaną przez Komisję Europejską grafikę przedstawiającą podstawowe informacje na temat owadów zapylających. Można z nich również dowiedzieć się o kluczowych faktach wpływu ekonomicznego na pszczoły i inne zapylacze, a także  dlaczego ilość zapylaczy spada.

źródło: https://www.europarl.europa.eu